Pracovní skupiny

Tématické pracovní skupiny

Společné setkání tematických pracovních skupin:

Na setkání budou diskutována témata všech pracovních skupin, probereme aktuální situaci cílových skupin obecně i přímo v ORP Mladá Boleslav, problémy u jednotlivých cílových skupin, nedostatky sítě i možnosti vylepšení.

27. června 2019

11. června 2019

13. května 2019

15. dubna 2019

27. března 2019

Rodina, děti a mládež

Rodinu lze chápat jako hmatatelnou a snadno uchopitelnou část společnosti, přičemž rodinou máme na mysli zejména rodinu s dětmi a mládeží, která je nejčastější variantou rodiny. Rodina jako celek se může potýkat s rozličnými problémy, ať se týkají dětí nebo i dospělých jedinců, s větším či menším dopadem na děti. Všichni se shodneme na tom, že rodina plní velmi důležité a těžko nahraditelné funkce, formuje osobnost dětí a mládeže a správné fungování rodin má nemalý vliv na celou společnost.

Zdravá rodina je zárukou výchovy zdravých a emocionálně stabilních dětí. Náhradní výkon přirozených funkcí nebo neřešení některých dílčích problémů znamená nejen vážný zásah do psychiky a práv každého jejího člena, ale znamená i narůstající náklady s těmito úkony spojené.

Rodina je důležitým prvkem společnosti a pro výchovu a vývoj dítěte má zcela nezastupitelný význam. Nároky a požadavky na rodinu v dnešní společnosti stále vzrůstají. Současná doba posílila význam rodiny jako útočiště před veřejným světem, a to zejména v sociálně slabém prostředí, kdy rodina často vystupuje jako jediný opěrný bod, kam se její členové mohou uchýlit.

Velkým problémem v dnešní hektické době je i nedostatek času věnovat se rodině, přemíra a rozličná kvalita informací, na jejichž základě rodina řeší svoje potřeby či problémy. Nejistota v rodině, jak se zachovat v různých situacích, a mnohdy nekompetentní rozhodování dospělých členů rodiny, zasahuje do běžného života rodiny a dopady jsou víc než zřejmé – pro všechny členy, zejména pro děti, které jsou na rodině zcela závislé, znamená narušení nebo dokonce ztrátu jistoty a zázemí.

V případě životních situací, kdy rodina není schopna řešit své záležitosti sama, je zde připravena celá škála sociálních služeb. V oblasti rodin, dětí a mládeže jsou to zejména tyto sociální služby:

 • Azylové domy
 • Domovy na půl cesty
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Odborné sociální poradenství
 • Odlehčovací služby
 • Osobní asistence
 • Raná péče
 • Terénní programy

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 15.2. 2018

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 10.5. 2018

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 16.10. 2018

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Senioři

Zvyšující se kvalita života, dobrá zdravotní péče a mnohdy i zdravější a aktivnější životní styl přinesly v posledních letech výrazný nárůst počtu seniorů ve vyšším věku. Demografické prognózy jsou jasné, seniorů bude v budoucích letech dále přibývat.

Před celou společností stojí trvalý úkol, jak umožnit starším lidem důstojný a kvalitní život v etapě života, kdy už ne všechno dobře zvládají sami bez pomoci jiných. K tomu potřebují pochopení okolí a lásku svých bližních.

Žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí je pro většinu seniorů jejich velké přání. Někdy mají to štěstí, že mají poblíž svou rodinu a ta je schopná a ochotná o svého dědečka nebo babičku dobře pečovat. Někdy to tak z různých důvodů není. Potom nastupují profesionální sociální služby a další pomoc, které seniorovi pomáhají se vším, na co už nemá vlastní síly.

Velmi důležitá je pomoc pečujícím členům rodin. Většinou jsou to lidé, kteří nemají žádné zkušenosti s podobnou péčí, potřebují dostatek kvalitních informací i podporu při řešení různorodých problémů.

Vývoj zdravotního stavu si může vyžádat i nepřetržitou péči v pobytovém zařízení sociálních služeb. Pobyt v takovém domě by měl být řešením až v době, kdy se vyčerpaly a překonaly všechny možnosti pomoci v přirozeném domácím prostředí.

V domácím prostředí pomáhají tyto sociální služby:

 • osobní asistence a pečovatelská služba (pomoc s hygienou, sebeobsluhou, chodem domácnosti, kontaktem se sociálním prostředím, doprovodem na potřebná místa a veškerou pomocí při zajištění práv a zájmů daného člověka);
 • tísňová péče (přivolání pomoci prostřednictvím tlačítka).

Pobytové sociální služby pro seniory jsou zejména:

 • Domov pro seniory
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením
 • Domov se zvláštním režimem
 • Odlehčovací služba
 • Chráněné bydlení
 • Týdenní stacionáře

Sociální služby pobytové se odlišují v tom, komu jsou primárně určeny.

Osoby se zdravotním postižením

Zdravotní postižení je břímě, které někoho potká již na začátku života. Jiný žije aktivní život ve zdraví, potom přijde nemoc nebo nehoda a vše je rázem jinak.

Zdravotní postižení není jen osudem člověka, kterého se bezprostředně týká, ale osudem celé jeho rodiny. Některé rodiny vytvoří svému hendikepovanému členovi milující prostředí, ve kterém má trvalé zázemí a bezpečí rodinného kruhu.

Lidé, kteří mají své zdravotní postižení od narození, někdy štěstí na rodinu nemají. Stává se, že rodina péči o svého hendikepovaného člena nezvládá, mnohdy to vede i k rozpadu rodiny.

I v případě zdravotně postižených lidí platí, že život v přirozeném a nejlépe domácím prostředí je ta nejlepší volba.

Z domácího prostředí mohou docházet nebo dojíždět do různých ambulantních služeb, které rodině uleví a jim dodají mnoho pozitivního.

Pomoc také může přicházet k nim domů.

Když už rodinné prostředí nebo problematický zdravotní stav způsobí, že život doma není možný, nastupují pobytové sociální služby. Je jich opravdu velká škála a pomáhají lidem s různými problémy.

Služby

 • ambulantní ……
 • terénní ……..
 • pobytové ……

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 1.3. 2018

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 19.9. 2018

Osoby ohrožené závislostí

Při nezaujatém pohledu na pojmenování této oblasti se asi jen stěží ubráníme dojmu, že se může jednat prakticky o kohokoliv. Pro lepší představu můžeme sousloví „osoby ohrožené závislostí“ vnímat jako osoby v bezprostředním riziku kontaktu s jevy majícími závislostní potenciál – tedy ty, kteří se v prostředí osob závislých pohybují nebo sami aktivně v těchto procesech figurují.

Dnešní společnosti generují mnoho okruhů závislostního chování. Můžeme hovořit například o spíše „tradičních“ látkových závislostech (alkohol, drogy apod.) nebo se posunout směrem k novějším typům závislostí, často s procesuálním charakterem (patologické hráčství, komunikační média apod.). Společným jmenovatelem je však vždy člověk. Člověk, jehož problém postihuje krom jeho samotného také jeho okolí. Zde můžeme v první řadě uvažovat o osobách blízkých – rodině, přátelích, což jsou často lidé, kteří potřebují pomoci vyrovnat se s nastalou situací v podobné míře. Závislostní chování však často přesahuje svým dopadem do celé společnosti (z mnoha souvislostí jmenujme například zdravotní problémy či majetkovou kriminalitu) a pro společnost je vždy výhodnější podobným situacím předcházet, než řešit konkrétní projevy či dopady závislostního chování.

Pokud nahlédneme problematiku osob ohrožených závislostí touto optikou, nabízí se nám třístupňová preventivní strategie, o kterou se můžeme v našem sociokulturním rámci opřít. Prevence či následná pomoc tak cílí k těm, kteří ještě reálný problém nemají i k těm, kteří se již bez pomoci neobejdou. Je důležité si uvědomit, že závislý člověk je člověkem nemocným, nejde o jeho zvůli a z této perspektivy je potřeba k lidem závislým přistupovat. Samotná závislost, respektive její diagnóza, je záležitostí lékařskou a pro naše východisko tak postačí fakt, že se člověk ohrožený závislostí ocitá v širokém spektru potenciálně problematických situací, v nichž je potřebné a žádoucí mu pomoci. Právě v tomto celostním (bio-psycho-socio-spirituálním) pojetí tématu nacházíme prostor pro sociální služby různého charakteru.

Prostřednictvím individuálního přístupu můžeme zlepšovat život jednotlivce a následně i komunity. Konkrétních možností je celá škála:

 • Programy dlouhodobé primární prevence
 • Programy zacílené na sociální poradenství
 • Terénní programy pro experimentátory a aktivní uživatele návykových látek
 • Kontaktní centra, Denní centra
 • Ambulantní programy (adiktologické poradenství)

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 8.3. 2018

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 8.11. 2018