Projekt a jeho výstup

Projekt: Sociální služby v ORP Mladá Boleslav CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006602

V rámci ORP Mladá Boleslav se jen několik měst a obcí blíže zabývá sociální problematikou a plánováním sociálních služeb. Chybí vzájemná informovanost a spolupráce, veřejnost nemá dostatek aktuálních zpráv.

Projekt Sociální služby v ORP Mladá Boleslav chce toto změnit. Cílem projektu je nejen analýza současného stavu sociálních služeb a sociálního plánování, ale také osvěta, zapojení více aktérů do této problematiky, informovanost zástupců místních samospráv i široké veřejnosti. Výstupem projektu bude aktuální katalog sociálních služeb, informační sociální portál, Dny sociálních služeb a workshopy pro poskytovatele sociálních služeb.

Tímto projektem pomůže MAS Boleslavsko ke zlepšení situace v sociálních službách v našem regionu a bude přínosem pro místní samosprávy, poskytovatele sociálních služeb i samotné klienty těchto služeb.

Závěrečný dokument projektu “Sociální služby v ORP Mladá Boleslav – analýza a hodnocení současného stavu”, který je výsledkem dvouleté práce realizačního tým.

Projekt byl finančně podpořen z operačního programu Zaměstnanost.