PRV – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Nákup zemědělského stroje

2020-215-004-001-025 Nákup zemědělského stroje

Nákup shrnovače píce pro použití v zatravněných pásech dělících velké půdní bloky nad 30 ha. V rámci nových požadavků na hospodaření – plnění ekologických podmínek, farma rozdělila velké půdní bloky na menší pomocí zatravněných pásů, které zabraňují půdní erozi a zlepšují biodiverzitu krajiny. Travní hmotu je třeba z těchto pásů sklízet, k čemuž je třeba mimo jiných strojů i shrnovač píce. Sklizená travní hmota bude poté prodána jako produkt rostlinné výroby (krmivo pro skot) sousednímu zemědělskému závodu pro zajištění jeho krmivové základny. Žadatel vlastní traktor, ke kterému může být pořízený shrnovač píce připojen.

Víceúčelový manipulátor

2019-215-003-001-011 Víceúčelový manipulátor

Předmětem projektu je nákup manipulátoru z inovované řady nakladačů včetně příslušenství, které mají nižší spotřebu paliva, zajistí vyšší bezpečnost a komfort obsluhy, má nižší hlučnost. Příslušenstvím se rozumí běžné vybavení stroje obsažené v základním provedení – pracovní osvětlení, ovládací prvky místa řidiče pro obsluhu stroje (ovladače pracovních funkcí a kontrolní přístroje (ukazatele teploty chladící kapaliny, paliva, počtu odpracovaných motohodin…), atp.

Zkvalitnění zakládání porostů

2019-215-002-001-001 Zkvalitnění zakládání porostů

Projekt je zaměřen na zkvalitnění zakládání porostů, optimalizaci využití půdy, zvýšení výnosů a snížení nepříznivých vlivů zemědělské činnosti na zadržování vláhy v půdě. Cíle projektu bude dosaženo pořízením nového diskového secího stroje, který umožňuje šetrné setí za nepříznivých klimatických podmínek, zejména v období suchých let, kdy je žádoucí minimalizovat vstupy na pozemek.