Podmínky

Přihláška do MAS

Partnerství MAS

 1. Partnerem MAS se může stát fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo místem podnikání či činnosti v regionu Mladoboleslavska vymezeného v rámci správního území obcí, které zařadily svá správní území do územní působnosti MAS Boleslavsko (dále jen region), a to:
  • každý občan České republiky s bydlištěm nebo místem podnikání či činnosti v regionu, který je starší 18-ti let, je občansky bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené tímto statutem,
  • jakákoliv právnická osoba se sídlem či místem podnikání či činnosti v regionu, vyjma právnické osoby, která je v likvidaci, vůči níž je vedeno insolvenční řízení či na jejíž majetek byl prohlášen konkurz.
 2. Partnerství v MAS vzniká na základě rozhodnutím Programového výboru o přijetí nového člena na základě podané písemné přihlášky, podpisem partnerské smlouvy a uhrazením vstupního poplatku. Programový výbor bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele.
 3. Nově přijatý partner je povinen nejpozději do 30 ti dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o tom, že byl přijat za partnera, resp. do 30ti dnů po podpisu partnerské smlouvy, uhradit vstupní poplatek; v případě, že tuto svou povinnost nesplní, jeho partnerství tímto dnem zaniká.
 4. Vstupní poplatek je stanoven následovně:
  • obec a podnikatel  – právnická osoba: 5.000,- Kč
  • OSVČ: 500,- Kč
  • fyzická osoba – občan: 500,- Kč
  • nestátní nezisková organizace a ostatní subjekty: 500,- Kč.
 5. Partner MAS má právo:
  • aktivně se účastnit činnosti MAS,
  • účastnit se zasedání valné hromady
  • vyžadovat informace o hospodaření MAS,
  • obracet se na orgány MAS se svými návrhy, podněty, připomínkami,
  • být informován o programu, akcích a činnostech MAS a jejích orgánů,
  • podílet se na akcích MAS,
  • jmenovat, volit a odvolávat členy orgánů MAS,
  • být jmenován či volen do orgánů MAS.
 6. Partner MAS má povinnost:
  • dodržovat tento statut, vnitřní dohody a vnitřní předpisy MAS,
  • dodržovat přijatá usnesení valné hromady a usnesení a rozhodnutí ostatních orgánů MAS,
  • plnit úkoly stanovené valnou hromadou nebo poskytovat potřebnou součinnost,
  • přispívat svou činností k naplňování cílů ústavu a k uskutečňování strategie MAS,
  • platit členské příspěvky,
  • aktivně se podílet na činnosti MAS a správě jejích záležitostí,
  • aktivně hájit zájmy MAS a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy MAS,
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno MAS, dodržovat zásady etiky a dobré mravy.
 7. Partnerství zaniká:
  • písemným oznámením partnera o jeho vystoupení z  MAS, doručeným předsedovi správní rady
  • vyloučením partnera,
  • úmrtím člena – fyzické osoby,
  • zánikem člena – právnické osoby,
  • odsouzením partnera nebo fyzické osoby v postavení statutárního orgánu partnera za úmyslný trestný čin,
  • zahájením insolvenčního řízení s partnerem,
  • nesplněním povinnosti zaplatit členský příspěvek,
  • zrušením MAS.
 8. Partner může být vyloučen, jestliže závažným způsobem poruší statut ústavu, nezaplatí členský příspěvek, zneváží dobré jméno ústavu, zneužije majetek ústavu nebo informace o činnosti ústavu nebo jeho činnost není v souladu se zájmy a činností ústavu. O vyloučení rozhoduje správní rada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. Proti tomuto vyloučení se může partner odvolat k valné hromadě, která o dalším trvání členství rozhodne na své nejbližší schůzi. Partnerovi, o jehož vyloučení se jedná, musí být umožněno předem se k otázce vyloučení vyjádřit, je-li to možné. Vyloučený partner se může znovu ucházet o partnerství nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne rozhodnutí o vyloučení.

Členské příspěvky

 1. Každý partner MAS je povinen přispívat na činnost ústavu pravidelnými ročními členskými příspěvky, a to obce a podnikatelé právnické osoby ve výši 1.000,- Kč a ostatní partneři, tj. OSVČ, fyzické osoby, nestátní neziskové organizace a ostatní subjekty ve výši 500, -Kč.
 2. Členský příspěvek za příslušný kalendářní rok je splatný vždy do 31. 3. kalendářního roku.
 3. Rozhodovat o změně výše či termínu splatnosti členských příspěvků je vyhrazeno správní radě.
 4. Členské příspěvky se stávají majetkem ústavu, s nímž je ústav oprávněn hospodařit a volně nakládat.