PRV

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

Výzva č. 3 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                                 11. 6. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                             11. 6. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                            15. 7. 2019
Datum registrace na RO SZIF:                                               30. 8. 2019

Datum veřejné obhajoby projektu:                                          13. 8. 2019

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 3. výzvu

F1 Rozvoj a modernizace zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 3 210 000,- Kč

 

F2 Podpora podnikání na venkově

 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 3 701 000,- Kč
F3 Využití společenského potenciálu lesů Článek 25 (NIL) – Neproduktivní investice v lesích 361 500,- Kč

Podání žádostí o dotaci na MAS probíhá výhradně v elektronické podobě přes Portál farmáře.
Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat postup a vyplnit Žádost o přístup, kterou doporučujeme následně osobně podat na pracovišti SZIF v Mladé Boleslavi.
Dále doporučujeme žadatelům, aby se seznámili s Postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF.

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 3 PRV

Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje platná od 1. 6. 2019)
Příloha č. 2 – Pravidla pro MAS (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER platná od 30. 10. 2018)
Příloha č. 3 – Interní postupy MAS (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení                                                  transparentnosti)
Příloha č. 4 – Jednací řád Výběrové komise
Příloha č. 5 – Jednací řád Programového výboru
Příloha č. 6 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílející se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)
Příloha č. 7 – Fiche č. 1: Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Příloha č. 8 – Fiche č. 2: Podpora podnikání na venkově

Příloha č. 9 – Fiche č. 3: Využití společenského potenciálu lesů

Příloha č. 10 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko

Příloha č. 11 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím
Příloha č. 12 – Čestné prohlášení – samostatně hospodařící rolník

Příloha č. 13 – Vazba na venkovskou turistiku_příloha k Fichi č.2

 

Užitečné informace a odkazy
Vymezení území MAS Boleslavsko
Příručka pro publicitu
Příručka pro veřejné zakázky
Klasifikace CZ NACE

Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře

Přehled maximálních hodnot některých výdajů pro Fichi 1

Přehled maximálních hodnot některých výdajů pro Fiche 2 a 3

Programový rámec Programu rozvoje venkova

Metodika výpočtu finančního zdraví

Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele

Seznam příloh k Žádosti o dotaci

 

Pozvánka na informační seminář k výzvě č.3 PRV konaný dne 19. 6. 2019 od 10:00 hodin na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře

Seznam přijatých žádostí o dotaci

 

Kontakt pro další informace a konzultace žádostí:

• Ing. Věra Marečková
• email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
• mobil: 702 097 109
• telefon: 326 316 964

 

Přehled opatření programového rámce PRV – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Základní informace najdete zde v prezentaci

Interní postupy pro Program rozvoje venkova

Etický kodex PRV – vzor

Fiche 1 – Modernizace zemědělských podniků

Fiche 2 – Nezemědělské podnikání na venkově

Fiche 3 – Neproduktivní investice v lesích