PRV

Aktuálně vyhlášené výzvy

Výzva č. 9 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                                                     23. 1. 2023

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                                                 23. 1. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                                                23. 2. 2023

Datum registrace na RO SZIF:                                                                   12. 5. 2023

Datum veřejné obhajoby projektu:                                                               23. 3. 2023 v 16 hodin

 

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP         a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 9. výzvu

F5 Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově Článek 20, písmeno a) – h) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 752 840,- Kč

 

Celková alokace činí 752 840,- Kč.

Seznam přijatých žádostí

Podání žádostí o dotaci probíhá výhradně elektronickým způsobem přes Portál farmáře.

Žadatelé, kteří zatím nemají zřízený účet v Portálu farmáře, naleznou podrobné informace a žádost o přístup do Portálu farmáře včetně návodu k vyplnění na webových stránkách SZIF:  https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod.

 

!!! Upozornění pro žadatele:

Právnické osoby, vč. neziskových organizací (netýká se subjektů, o nichž podle § 7 zákona č.37/2021 Sb. platí, že jej nemají) musí být nejpozději k datu podpisu Dohody o poskytnutí dotace zapsány v Evidenci skutečných majitelů.

Rejstřík je neveřejný. Více informací naleznete zde: https://issm.justice.cz/.

 

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 9 PRV

Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje platná od 27. 10. 2022)

Příloha č. 2 – Jednací řád Výběrové komise
Příloha č. 3 – Jednací řád Programového výboru

Příloha č. 4 – Interní postupy MAS – leden 2023 (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti schválené Valnou hromadou dne 12. 1. 2023)

Příloha č. 5 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílejících se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)

Příloha č. 6 – Fiche 5: Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově

Příloha č. 7 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko

Příloha č. 8 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

Příloha č. 9 –  Memorandum o spolupráci (Fiche 5)

Příloha č. 10 – Soulad s plánem/programem obce (Fiche 5)

 

Další informace a odkazy:

Vymezení území MAS Boleslavsko
Programový rámec Programu rozvoje venkova MAS Boleslavsko
Základní podmínky pro udělení dotace
Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře
Komunikace mezi žadatelem a MAS/RO SZIF
Přehled předkládaných příloh
Postup pro vygenerování žádosti o dotaci, předání na MAS a následně na RO SZIF-platný od 6.1.2020
Cenový marketing – informace
Cenový marketing – vyhodnocení plátce DPH      neplátce DPH
Cenový marketing – důležitá informace pro obce

Čestné prohlášení veřejného zadavatele dle 159-2006 Sb. §4b
Příručka pro zadávání zakázek verze 6
Příručka pro publicitu verze 6
Přehled maximálních hodnot některých výdajů
Postup pro doložení příloh k ŽOD přes PF (např. k výběrovému řízení)
Postup pro doplnění ŽOD přes PF

Specifikace práce s průřezovými přílohami
Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Souhlas spoluvlastníka

Způsob účtování – výtah z Pravidel_19._2._1_platných od 27.10.2022

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu

Protokol o spolupráci

Povinná publicita – vzor 

Seminář

Seminář pro zájemce a žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Výzvy č. 9 se uskuteční ve středu 01.02.2023 od 10 hodin v zasedací místnosti MAS Boleslavsko na adrese 5.května 513 v Bakově nad Jizerou.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Prezentace ze semináře – Portál farmáře

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných žádostí

Zápis z jednání Monitorovacího výboru – 11.04.2023

Zápis z jednání Výběrové komise – 18. 04. 2023

Zápis z jednání Valné hromady – 02. 05. 2023

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam  02.05.2023 usnesení 7

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam 02.05.2023 usnesení 6

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam 02.05.2023 usnesení 5

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam 02.05.2023 usnesení 4

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam 02.05.2023 usnesení 3

Kontakt pro další informace a konzultace žádostí:

• Ing. Věra Marečková
• email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
• mobil: 702 097 109
• telefon: 326 316 964

 

Přehled opatření programového rámce PRV – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Interní postupy MAS

Etický kodex PRV

Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově

Fiche 3 – Využití společenského potenciálu lesů

Fiche 5 – Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově