Uzavřené výzvy

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné a kvalitní sociální služby II.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 10. 07. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 08. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný na 20.07.2018 od 10:00 hod. na adrese MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře konaného 20.07.2018 od 10:00 hod.

 

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Zaměstnanost II.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 10. 07. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 08. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný na 20.07.2018 od 13:00 hod. na adrese MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře konaného 20.07.2018 od 13:00 hod.

 

Kontakt pro další informace:

 • Bc. Tereza Kulíková
 • email: kulikova@mas-boleslavsko.cz
 • mobil: 607 848 831
 • telefon: 326 316 964

 

Výzva č. 1 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                                 6. 6. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                             6. 6. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                          16. 7. 2018
Datum registrace na RO SZIF:                                             31. 8. 2018
Datum veřejné obhajoby projektu:                                          7. 8. 2018

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 1. výzvu

F1 Rozvoj a modernizace zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 3 290 000,- Kč

 

F2 Podpora podnikání na venkově

 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 3 701 000,- Kč
F3 Využití společenského potenciálu lesů Článek 25 (NIL) – Neproduktivní investice v lesích 1 234 000,- Kč

Podání žádostí o dotaci na MAS probíhá výhradně v elektronické podobě přes Portál farmáře.
Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat postup a vyplnit Žádost o přístup, kterou doporučujeme následně osobně podat na pracovišti SZIF v Mladé Boleslavi.
Dále doporučujeme žadatelům, aby se seznámili s Postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF.

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 1 PRV

• Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje)
• Příloha č. 2 – Pravidla pro MAS (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER)
• Příloha č. 3 – Interní postupy MAS (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti)
• Příloha č. 4 – Jednací řád Výběrové komise
• Příloha č. 5 – Jednací řád Programového výboru
• Příloha č. 6 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílejících se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)
• Příloha č. 7 – Fiche č. 1: Rozvoj a modernizace zemědělských podniků
• Příloha č. 8 – Fiche č. 2: Podpora podnikání na venkově
• Příloha č. 9 – Fiche č. 3: Využití společenského potenciálu lesů
• Příloha č. 10 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko
• Příloha č. 11 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím
• Příloha č. 12 – Čestné prohlášení – samostatně hospodařící rolník

 

Užitečné informace a odkazy
Vymezení území MAS Boleslavsko
Příručka pro publicitu
Příručka pro veřejné zakázky
Klasifikace CZ NACE
Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře

Přehled maximálních hodnot některých výdajů

Pozvánka na informační seminář k výzvě č.1 PRV konaný dne 21. 6. 2018 od 10:00 hodin na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.
Prezentace z informačního semináře dne 21. 6. 2018.

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Kontakt pro další informace a konzultace žádostí:

• Ing. Věra Marečková
• email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
• mobil: 702 097 109
• telefon: 326 316 964

 

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Podpora sociálního podnikání I.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 26. 03. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 05. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě konaný dne 17. 5. 2018 od 10:00 hod. v budově MPSV v Kartouzské ulici 200/4, Praha 5, místnost S27.

 

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné a kvalitní sociální služby I.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 12. 03. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 05. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 27. 4. 2018 od 13:00 hod. na adrese: MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě Dostupné a kvalitní sociální služby I.

 

Kontakt pro další informace:

 • Bc. Tereza Kulíková
 • email: kulikova@mas-boleslavsko.cz
 • mobil: 607 848 831
 • telefon: 326 316 964

Výzva č. 2 – MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                          10. 4. 2018 ve 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:             31. 5. 2018 ve 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 24. 4. 2018 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře konaného 24.4.2018 od 10 hod.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Seznam žádostí doporučených k podpoře

Zápis z jednání Výběrové komise dne 18.06.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise 18.6.2018

Zápis z jednání Programového výboru dne 26.06.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru dne 26.06.2018

Kontakt pro další informace:

• Ing. Věra Marečková
• email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
• mobil: 702 097 109
• telefon: 326 316 964

 

Výzva – MAS Boleslavsko – OPZ – Prorodinná opatření I.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání Výběrové komise 13.03.2018
Prezenční listina
Hodnotící tabulky jednotlivých projektů:

Zápis z jednání Programového výboru 21.03.2018

Prezenční listina

Výzva – MAS Boleslavsko – OPZ – Zaměstnanost I.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 09.04.2018
Prezenční listina
Hodnotící tabulka projektu

Kontakt pro další informace:

 • Bc. Tereza Kulíková
 • email: kulikova@mas-boleslavsko.cz
 • mobil: 607 848 831
 • telefon: 326 316 964

Výzva č. 1 – MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Seznam žádostí doporučených k podpoře

Zápis z jednání Výběrové komise dne 09.04.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise dne 09.04.2018

Zápis z jednání Programového výboru dne 23.04.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru dne 23.04.2018

 

Kontakt pro další informace:

 • Ing. Věra Marečková
 • email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
 • mobil: 702 097 109
 • telefon: 326 316 964