PRV uzavřené výzvy

Výzva č. 9 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                                                     23. 1. 2023

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                                                 23. 1. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                                                23. 2. 2023

Datum registrace na RO SZIF:                                                                   12. 5. 2023

Datum veřejné obhajoby projektu:                                                               23. 3. 2023 v 16 hodin

 

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP         a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 9. výzvu

F5 Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově Článek 20, písmeno a) – h) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 752 840,- Kč

 

Celková alokace činí 752 840,- Kč.

Seznam přijatých žádostí

Podání žádostí o dotaci probíhá výhradně elektronickým způsobem přes Portál farmáře.

Žadatelé, kteří zatím nemají zřízený účet v Portálu farmáře, naleznou podrobné informace a žádost o přístup do Portálu farmáře včetně návodu k vyplnění na webových stránkách SZIF:  https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod.

 

!!! Upozornění pro žadatele:

Právnické osoby, vč. neziskových organizací (netýká se subjektů, o nichž podle § 7 zákona č.37/2021 Sb. platí, že jej nemají) musí být nejpozději k datu podpisu Dohody o poskytnutí dotace zapsány v Evidenci skutečných majitelů.

Rejstřík je neveřejný. Více informací naleznete zde: https://issm.justice.cz/.

 

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 9 PRV

Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje platná od 27. 10. 2022)

Příloha č. 2 – Jednací řád Výběrové komise
Příloha č. 3 – Jednací řád Programového výboru

Příloha č. 4 – Interní postupy MAS – leden 2023 (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti schválené Valnou hromadou dne 12. 1. 2023)

Příloha č. 5 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílejících se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)

Příloha č. 6 – Fiche 5: Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově

Příloha č. 7 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko

Příloha č. 8 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

Příloha č. 9 –  Memorandum o spolupráci (Fiche 5)

Příloha č. 10 – Soulad s plánem/programem obce (Fiche 5)

 

Další informace a odkazy:

Vymezení území MAS Boleslavsko
Programový rámec Programu rozvoje venkova MAS Boleslavsko
Základní podmínky pro udělení dotace
Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře
Komunikace mezi žadatelem a MAS/RO SZIF
Přehled předkládaných příloh
Postup pro vygenerování žádosti o dotaci, předání na MAS a následně na RO SZIF-platný od 6.1.2020
Cenový marketing – informace
Cenový marketing – vyhodnocení plátce DPH      neplátce DPH
Cenový marketing – důležitá informace pro obce

Čestné prohlášení veřejného zadavatele dle 159-2006 Sb. §4b
Příručka pro zadávání zakázek verze 6
Příručka pro publicitu verze 6
Přehled maximálních hodnot některých výdajů
Postup pro doložení příloh k ŽOD přes PF (např. k výběrovému řízení)
Postup pro doplnění ŽOD přes PF

Specifikace práce s průřezovými přílohami
Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Souhlas spoluvlastníka

Způsob účtování – výtah z Pravidel_19._2._1_platných od 27.10.2022

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu

Protokol o spolupráci

Povinná publicita – vzor 

Seminář

Seminář pro zájemce a žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Výzvy č. 9 se uskuteční ve středu 01.02.2023 od 10 hodin v zasedací místnosti MAS Boleslavsko na adrese 5.května 513 v Bakově nad Jizerou.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Prezentace ze semináře – Portál farmáře

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných žádostí

Zápis z jednání Monitorovacího výboru – 11.04.2023

Zápis z jednání Výběrové komise – 18. 04. 2023

Zápis z jednání Valné hromady – 02. 05. 2023

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam  02.05.2023 usnesení 7

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam 02.05.2023 usnesení 6

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam 02.05.2023 usnesení 5

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam 02.05.2023 usnesení 4

Výsledek hlasování Valné hromady per rollam 02.05.2023 usnesení 3

Výzva č. 8 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                                                     14. 4. 2022

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                                                 14. 4. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                                                16. 5. 2022

Datum registrace na RO SZIF:                                                                   19. 8. 2022

Datum veřejné obhajoby projektu:                                                               16. 6. 2022

 

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP         a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 8. výzvu

F1 Rozvoj a modernizace zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 300 000,- Kč
F2 Podpora podnikání na venkově Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 500 000,- Kč
F5 Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově Článek 20, písmeno a) – h) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 3 890 995,- Kč

 

Celková alokace činí 4 690 995,- Kč.

 

Podání žádostí o dotaci probíhá výhradně elektronickým způsobem přes Portál farmáře.

Žadatelé, kteří zatím nemají zřízený účet v Portálu farmáře, naleznou podrobné informace a žádost o přístup do Portálu farmáře včetně návodu k vyplnění na webových stránkách SZIF:  https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod.

 

!!! Upozornění pro žadatele:

Právnické osoby, vč. neziskových organizací (netýká se subjektů, o nichž podle § 7 zákona č.37/2021 Sb. platí, že jej nemají) musí být nejpozději k datu podpisu Dohody o poskytnutí dotace zapsány v Evidenci skutečných majitelů.

Rejstřík je neveřejný. Více informací naleznete zde: https://issm.justice.cz/.

 

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 8 PRV

Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje platná od 13. 04. 2022)

Příloha č. 2 – Jednací řád Výběrové komise
Příloha č. 3 – Jednací řád Programového výboru

Příloha č. 4 – Interní postupy MAS – březen 2021 (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti schválené Valnou hromadou dne 29. 3. 2021)

Příloha č. 5 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílejících se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)

Příloha č. 6 – Fiche 1: Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Příloha č. 7 – Fiche 2: Podpora podnikání na venkově

Příloha č. 8 – Fiche 5: Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově

Příloha č. 9 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko

Příloha č. 10 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

Příloha č. 11 – Čestné prohlášení – samostatně hospodařící rolník (Fiche 1)

Příloha č. 12 – Vazba na venkovskou turistiku (Fiche 2)

Příloha č. 13 –  Memorandum o spolupráci (Fiche 5)

Příloha č. 14 – Soulad s plánem/programem obce (Fiche 5)

 

Další informace a odkazy:

Vymezení území MAS Boleslavsko
Programový rámec Programu rozvoje venkova MAS Boleslavsko
Základní podmínky pro udělení dotace
Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře
Komunikace mezi žadatelem a MAS/RO SZIF
Přehled předkládaných příloh
Postup pro vygenerování žádosti o dotaci, předání na MAS a následně na RO SZIF-platný od 6.1.2020
Cenový marketing – informace
Cenový marketing – vyhodnocení plátce DPH      neplátce DPH
Cenový marketing – důležitá informace pro obce

Čestné prohlášení veřejného zadavatele dle 159-2006 Sb. §4b
Příručka pro zadávání zakázek verze 5
Příručka pro publicitu verze 6
Přehled maximálních hodnot některých výdajů pro Fichi 1
Přehled maximálních hodnot některých výdajů Fiche 1 – Fiche 5
Postup pro doložení příloh k ŽOD přes PF (např. k výběrovému řízení)
Postup pro doplnění ŽOD přes PF

Specifikace práce s průřezovými přílohami
Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Souhlas spoluvlastníka
Příloha č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Fiche 1)

Příloha I Smlouvy o fungování EU (Fiche 2)
Způsob účtování – výtah z Pravidel_19._2._1_platných od 13.4.2022

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu

Protokol o spolupráci

Seminář

Seminář pro zájemce a žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Výzvy č. 8 se uskuteční ve středu 27.4.2022 od 10 hodin v zasedací místnosti MAS Boleslavsko na adrese 5.května 513 v Bakově nad Jizerou.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Prezentace ze semináře – Portál farmáře

Prezentace – seminář pro příjemce 6.10.2022

 

Seznam přijatých žádostí

Zápis z jednání Výběrové komise – 16. 6. 2022

Zápis z jednání Programového výboru – 28.6.2022

 

 

Výzva č. 5 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                                                     22. 4. 2021

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                                                 22. 4. 2021

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                                                24. 5. 2021

Datum registrace na RO SZIF:                                                                   31. 8. 2021

Datum veřejné obhajoby projektu:                                                               24. 6. 2021

 

Pokud nebude možné v důsledku epidemiologické situace v ČR veřejnou obhajobu projektu uskutečnit, bude od žadatelů vyžadováno předložení prezentace projektu v elektronické či listinné podobě.

 

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP         a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 5. výzvu

F1 Rozvoj a modernizace zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 300 000,- Kč
F2 Podpora podnikání na venkově Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 700 000,- Kč
F5 Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově Článek 20, písmeno a) – h) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 1 461 728,- Kč

 

 

Podání žádostí o dotaci probíhá výhradně elektronickým způsobem přes Portál farmáře.

Žadatelé, kteří zatím nemají zřízený účet v Portálu farmáře, naleznou podrobné informace a žádost o přístup do Portálu farmáře včetně návodu k vyplnění na webových stránkách SZIF:  https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod.

 

!!! Upozornění pro žadatele:

Právnické osoby, vč. neziskových organizací (netýká se PO veřejného práva nebo PO registrovaných mimo režim veřejných rejstříků) musí být nejpozději k datu podpisu Dohody o poskytnutí dotace zapsány v Evidenci údajů o skutečných majitelích.

Rejstřík je neveřejný. Více informací naleznete zde: https://issm.justice.cz/.

 

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 5 PRV

Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje platná od 11. 12. 2020)

Příloha č. 2 – Jednací řád Výběrové komise
Příloha č. 3 – Jednací řád Programového výboru

Příloha č. 4 – Interní postupy MAS – březen 2021 (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti schválené Valnou hromadou dne 29. 3. 2021)

Příloha č. 5 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílejících se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)

Příloha č. 6 – Fiche 1: Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Příloha č. 7 – Fiche 2: Podpora podnikání na venkově

Příloha č. 8 – Fiche 5: Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově

Příloha č. 9 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko

Příloha č. 10 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

Příloha č. 11 – Čestné prohlášení – samostatně hospodařící rolník (Fiche 1)

Příloha č. 12 – Vazba na venkovskou turistiku (Fiche 2)

Příloha č. 13 –  Memorandum o spolupráci (Fiche 5)

Příloha č. 14 – Soulad s plánem/programem obce (Fiche 5)

Příloha č. 15 – Soulad s MAP (Fiche 5)

 

Další informace a odkazy:

Vymezení území MAS Boleslavsko
Programový rámec Programu rozvoje venkova MAS Boleslavsko
Základní podmínky pro udělení dotace
Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře
Komunikace mezi žadatelem a MAS/RO SZIF
Přehled předkládaných příloh
Postup pro vygenerování žádosti o dotaci, předání na MAS a následně na RO SZIF-platný od 6.1.2020
Cenový marketing / výběrové řízení – informace
Cenový marketing – vyhodnocení
Příručka pro zadávání zakázek verze 5
Příručka pro publicitu verze 5
Přehled maximálních hodnot některých výdajů pro Fichi 1
Přehled maximálních hodnot některých výdajů společné pro všechny, Fiche 2, Fiche 5
Postup pro doložení příloh k ŽOD přes PF (např. k výběrovému řízení)
Postup pro doplnění ŽOD přes PF

Specifikace práce s průřezovými přílohami
Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Souhlas spoluvlastníka
Příloha č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Fiche 1)

Příloha I Smlouvy o fungování EU (Fiche 2)

 

Seminář

Seminář pro zájemce a žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Výzvy č. 5 bude nahrazen individuálními konzultacemi. Termín konzultace si můžete domluvit na telefonním čísle 702 097 109 nebo e-mailu mareckova@mas-boleslavsko.cz.

Prezentace ze semináře

 

Seznam přijatých žádostí

Zápis – Výběrová komise – 24. 6. 2021

Zápis – Programový výbor – 8.7.2021

 

Výzva č. 4 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                          9. 6. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                      9. 6. 2020
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                     9. 9. 2020
Datum registrace na RO SZIF:                                    30. 10. 2020

Datum veřejné obhajoby projektu:                                 1. 10. 2020
Pokud nebude možné z důvodů nařízení vlády ČR veřejnou obhajobu projektu uskutečnit, bude od žadatelů vyžadováno předložení prezentace projektu v elektronické či listinné podobě.

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP       a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 4. výzvu

F1 Rozvoj a modernizace zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 1 200 000,- Kč
F2 Podpora podnikání na venkově Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 1 000 000,- Kč
F3 Využití společenského potenciálu lesů Článek 25 (NIL) – Neproduktivní investice v lesích     500 000,- Kč
F5 Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově Článek 20, písmeno a) – h) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 3 695 925,- Kč

 

 

Podání žádostí o dotaci probíhá výhradně elektronickým způsobem přes Portál farmáře.
Žadatelé, kteří zatím nemají zřízený účet v Portálu farmáře, naleznou podrobné informace a žádost o přístup do Portálu farmáře včetně návodu k vyplnění na webových stránkách SZIF: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod.

!!! Upozornění pro žadatele:
Právnické osoby, vč. neziskových organizací (netýká se PO veřejného práva nebo PO registrovaných mimo režim veřejných rejstříků) musí být zapsány v Evidenci údajů o skutečných majitelích. Žadatel musí být uveden v Evidenci nejpozději na výzvu dle administrativní kontroly SZIF. Rejstřík je neveřejný. Více informací naleznete zde: https://issm.justice.cz/.

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 4 PRV

Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje platná od 9. 4. 2020)
Příloha č. 2 – Jednací řád Výběrové komise
Příloha č. 3 – Jednací řád Programového výboru
Příloha č. 4 – Interní postupy MAS (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti)
Příloha č. 5 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílejících se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)
Příloha č. 6 – Fiche 1: Rozvoj a modernizace zemědělských podniků
Příloha č. 7 – Fiche 2: Podpora podnikání na venkově
Příloha č. 8 – Fiche 3: Využití společenského potenciálu lesů
Příloha č. 9 – Fiche 5: Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově
Příloha č. 10 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko
Příloha č. 11 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím
Příloha č. 12 – Čestné prohlášení – samostatně hospodařící rolník (Fiche 1)
Příloha č. 13 – Vazba na venkovskou turistiku (Fiche 2)
Příloha č. 14 – Memorandum o spolupráci (Fiche 5)
Příloha č. 15 – Protokol o spolupráci (Fiche 5)
Příloha č. 16 – Soulad s plánem/programem obce (Fiche 5)
Příloha č. 17 – Soulad s MAP (Fiche 5)

Další informace a odkazy:

Vymezení území MAS Boleslavsko
Programový rámec Programu rozvoje venkova MAS Boleslavsko
Základní podmínky pro udělení dotace
Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře
Komunikace mezi žadatelem a MAS/RO SZIF
Přehled předkládaných příloh
Postup pro vygenerování žádosti o dotaci, předání na MAS a následně na RO SZIF-platný od 6.1.2020
Cenový marketing / výběrové řízení – informace
Cenový marketing – vyhodnocení
Příručka pro zadávání zakázek verze 5
Příručka pro publicitu verze 5
Klasifikace CZ NACE
Přehled maximálních hodnot některých výdajů pro Fichi 1
Přehled maximálních hodnot některých výdajů společné pro všechny, Fiche 2, Fiche 5
Postup pro doložení příloh k ŽOD přes PF (např. k výběrovému řízení)
Postup pro doplnění ŽOD přes PF
Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Souhlas spoluvlastníka
Příloha č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Fiche 1)
Specifikace práce s průřezovými přílohami

Seminář

Seminář pro zájemce a žadatele se uskuteční 18. 6. 2020 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.
Pozvánka na informační seminář
Prezentace ze semináře

Seznam přijatých žádostí

Podpořené projekty

Výzva č. 3 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                                 11. 6. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                             11. 6. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                            15. 7. 2019
Datum registrace na RO SZIF:                                               30. 8. 2019

Datum veřejné obhajoby projektu:                                          13. 8. 2019

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 3. výzvu

F1 Rozvoj a modernizace zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 3 210 000,- Kč

 

F2 Podpora podnikání na venkově

 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 3 701 000,- Kč
F3 Využití společenského potenciálu lesů Článek 25 (NIL) – Neproduktivní investice v lesích 361 500,- Kč

Podání žádostí o dotaci na MAS probíhá výhradně v elektronické podobě přes Portál farmáře.
Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat postup a vyplnit Žádost o přístup, kterou doporučujeme následně osobně podat na pracovišti SZIF v Mladé Boleslavi.
Dále doporučujeme žadatelům, aby se seznámili s Postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF.

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 3 PRV

Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje platná od 1. 6. 2019)
Příloha č. 2 – Pravidla pro MAS (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER platná od 30. 10. 2018)
Příloha č. 3 – Interní postupy MAS (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení                                                  transparentnosti)
Příloha č. 4 – Jednací řád Výběrové komise
Příloha č. 5 – Jednací řád Programového výboru
Příloha č. 6 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílející se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)
Příloha č. 7 – Fiche č. 1: Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Příloha č. 8 – Fiche č. 2: Podpora podnikání na venkově

Příloha č. 9 – Fiche č. 3: Využití společenského potenciálu lesů

Příloha č. 10 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko

Příloha č. 11 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím
Příloha č. 12 – Čestné prohlášení – samostatně hospodařící rolník

Příloha č. 13 – Vazba na venkovskou turistiku_příloha k Fichi č.2

 

Užitečné informace a odkazy
Vymezení území MAS Boleslavsko
Příručka pro publicitu
Příručka pro veřejné zakázky
Klasifikace CZ NACE

Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře

Přehled maximálních hodnot některých výdajů pro Fichi 1

Přehled maximálních hodnot některých výdajů pro Fiche 2 a 3

Programový rámec Programu rozvoje venkova

Metodika výpočtu finančního zdraví

Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele

Seznam příloh k Žádosti o dotaci

 

Pozvánka na informační seminář k výzvě č.3 PRV konaný dne 19. 6. 2019 od 10:00 hodin na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Výzva č. 2 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                                 8. 3. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                             8. 3. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                          15. 4. 2019
Datum registrace na RO SZIF:                                               7. 6. 2019

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 2. výzvu

F1 Rozvoj a modernizace zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 3 290 000,- Kč

 

 

Podání žádostí o dotaci na MAS probíhá výhradně v elektronické podobě přes Portál farmáře.
Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat postup a vyplnit Žádost o přístup, kterou doporučujeme následně osobně podat na pracovišti SZIF v Mladé Boleslavi.
Dále doporučujeme žadatelům, aby se seznámili s Postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF.

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 2 PRV

• Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje)
• Příloha č. 2 – Pravidla pro MAS (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER)
• Příloha č. 3 – Interní postupy MAS (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení                                                   transparentnosti)
• Příloha č. 4 – Jednací řád Výběrové komise
• Příloha č. 5 – Jednací řád Programového výboru
• Příloha č. 6 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílejících se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)
• Příloha č. 7 – Fiche č. 1: Rozvoj a modernizace zemědělských podniků
• Příloha č. 8 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko
• Příloha č. 9 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím
• Příloha č. 10 – Čestné prohlášení – samostatně hospodařící rolník

 

Užitečné informace a odkazy
Vymezení území MAS Boleslavsko
Příručka pro publicitu
Příručka pro veřejné zakázky
Klasifikace CZ NACE

Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře

Přehled maximálních hodnot některých výdajů pro Fichi 1

Programový rámec Programu rozvoje venkova

Metodika výpočtu finančního zdraví

Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele

Pozvánka na informační seminář k výzvě č.3 PRV konaný dne 26. 3. 2019 od 10:00 hodin na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře ze dne 26. 3. 2019

Seznam přijatých žádostí o dotaci

 

 

Výzva č. 1 – MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                                 6. 6. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                             6. 6. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                          16. 7. 2018
Datum registrace na RO SZIF:                                             31. 8. 2018
Datum veřejné obhajoby projektu:                                          7. 8. 2018

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 1. výzvu

F1 Rozvoj a modernizace zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 3 290 000,- Kč

 

F2 Podpora podnikání na venkově

 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 3 701 000,- Kč
F3 Využití společenského potenciálu lesů Článek 25 (NIL) – Neproduktivní investice v lesích 1 234 000,- Kč

Podání žádostí o dotaci na MAS probíhá výhradně v elektronické podobě přes Portál farmáře.
Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat postup a vyplnit Žádost o přístup, kterou doporučujeme následně osobně podat na pracovišti SZIF v Mladé Boleslavi.
Dále doporučujeme žadatelům, aby se seznámili s Postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF.

Dokumenty k výzvě:

Text výzvy: Výzva č. 1 PRV

• Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje)
• Příloha č. 2 – Pravidla pro MAS (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER)
• Příloha č. 3 – Interní postupy MAS (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti)
• Příloha č. 4 – Jednací řád Výběrové komise
• Příloha č. 5 – Jednací řád Programového výboru
• Příloha č. 6 – Etický kodex PRV (Etickým kodexem se řídí osoby podílejících se na hodnocení a výběru žádostí o podporu)
• Příloha č. 7 – Fiche č. 1: Rozvoj a modernizace zemědělských podniků
• Příloha č. 8 – Fiche č. 2: Podpora podnikání na venkově
• Příloha č. 9 – Fiche č. 3: Využití společenského potenciálu lesů
• Příloha č. 10 – Soulad s SCLLD MAS Boleslavsko
• Příloha č. 11 – Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím
• Příloha č. 12 – Čestné prohlášení – samostatně hospodařící rolník

 

Užitečné informace a odkazy
Vymezení území MAS Boleslavsko
Příručka pro publicitu
Příručka pro veřejné zakázky
Klasifikace CZ NACE
Nastavení e-mailových zpráv z Portálu Farmáře

Přehled maximálních hodnot některých výdajů

Pozvánka na informační seminář k výzvě č.1 PRV konaný dne 21. 6. 2018 od 10:00 hodin na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.
Prezentace z informačního semináře dne 21. 6. 2018.

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Kontakt pro další informace a konzultace žádostí:

• Ing. Věra Marečková
• email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
• mobil: 702 097 109
• telefon: 326 316 964