Statut

Soubory ke stažení


STATUT MAS Boleslavsko z.ú.

I.

Základní ustanovení

MAS Boleslavsko z.ú. je založen na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je zapsán v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze dne 21.1.2015 Jedná se o místní akční skupinu, tedy místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD.

II.

Základní pojmy

„Ústavem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí MAS Boleslavsko, z.ú.
„Statutem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento Statut schválený Správní radou.
„Listinou“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakládací listina ze dne 19. 12. 2014, včetně jejích změn schválených Zakladatelem a zapsaných do veřejného rejstříku.

„Zákonem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III.

Název a sídlo MAS

Název: MAS Boleslavsko z.ú.
Sídlo: ul. 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou
Identifikační údaje: IČ: 03677192
zapsaná do rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou U 140

IV.

Účel a cíl činnosti, doba trvání

 1. MAS Boleslavsko z.ú. je společenství sdružující organizačně samostatné fyzické a právnické osoby za účelem komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova v regionu Boleslavska – na vymezeném území okresu Mladá Boleslav (dále jen region).
 2. MAS Boleslavsko z.ú. je pracovní a iniciativní skupina vytvořená za účelem dosažení těchto společných cílů:
  • Vypracování a uvedení v život společné strategie MAS.
  • Připravení podmínek pro účast MAS v programech LEADER+ a LEADER ČR, v programech Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova /EAFRD/ a v dalších operačních programech ČR a dotačních a grantových řízeních.
  • Péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu a vytváření podmínek pro co nejširší spolupráci při jeho obnově.
  • Propagace obnovy venkova.
  • Účast na evropské spolupráci při obnově venkova.
 3. Za účelem dosažení společných cílů se MAS Boleslavsko z.ú. prioritně zabývá zejména:
  • koordinací rozvoje regionu a jeho turistickým potenciálem,
  • péčí o přírodní a životní prostředí, ochranou přírodního a kulturního dědictví regionu,
  • podporou malého a středního podnikání v regionu,
  • aktivitami v oblasti vzdělávání,
  • aktivitami v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování,
  • aktivitami v oblasti podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,
  • aktivitami sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu,
  • dlouhodobou a koncepční podporou multifunkčního zemědělství v souladu s ochranou životního prostředí,
  • spoluprací na rozvoji lidských zdrojů,
  • zvýšením ekonomické prosperity a kvality života v regionu,
  • meziregionální nebo mezinárodní spoluprací ve výše uvedených oblastech,
  • komunikací s orgány státní správy a samosprávy regionu při spolupráci na rozvoji regionu,
  • vytvořením a aktualizací integrované strategie rozvoje území – regionu,
  • službami při financování projektů k rozvoji regionu,
  • vypisováním výzev pro předkládání projektů,
  • hodnocením předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií,
  • výběrem projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER, jako i dalších programů,
  • evidencí a monitorováním realizace projektů,
  • poradenskou činností,
  • zřízením a provozem organizační struktury, která bude zajišťovat shora uvedené služby.
 4. Ústav poskytuje shora uvedené obecně prospěšné služby všem oprávněným fyzickým a právnickým osobám regionu – partnerům MAS, případně dalším subjektům, s nimiž bude navázána spolupráce. Ústav je oprávněn odmítnout službu, pokud záměr nesplňuje cíle stanovené tímto Statutem nebo zakladatelskou listinou.
 5. Rozsah poskytování jednotlivých služeb je limitován výší aktuálních finančních zdrojů ústavu.
 6. Ústav je založen na dobu neurčitou.

V.

Orgány ústavu

 1. Orgány Ústavu jsou:
   • Správní rada
   • Ředitel
 2. Jiné než v tomto Statutu uvedené kompetence orgánů Ústavu, principy jejich jednání a přijímání rozhodnutí a způsob jejich obsazování jsou upraveny vnitřními předpisy Ústavu.

VI.

Správní rada

 1. Základní působnost, práva a povinnosti Správní rady stanoví Zákon a Listina.
 2. V čele Správní rady stojí předseda, kterého volí členové Správní rady.
 3. Mimořádné jednání Správní rady svolává předseda Správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné jednání Správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů Správní rady.
 4. Zasedání Správní rady se účastní ředitel, který však není jejím členem. Ředitel má na zasedáních správní rady hlas poradní.

VII.

Ředitel

 1. Základní působnost, práva a povinnosti Ředitele ústavu stanoví Zákon a Listina.
 2. V nepřítomnosti Ředitele jedná za společnost Ředitelem pověřený zástupce.
 3. Ředitel vykonává dále tyto úkoly a činnosti:
  • koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v území působnosti;
  • vykonává funkci tiskového mluvčího;
  • zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou;
  • odpovídá za přípravu návrhu rozpočtu Ústavu;
  • odpovídá za zpracování výroční zprávy Ústavu;
  • odpovídá za přípravu, podání žádostí, realizaci a závěrečné vyhodnocení rozvojových projektů Ústavu.
 4.  Pro potřeby fungování Ústavu vydává nezbytné interní předpisy a směrnice.
 5. Ředitel plní funkci zaměstnavatele a rozhoduje samostatně o zaměstnancích Ústavu
 6. Počet zaměstnanců stanoví s ohledem na rozsah a poskytovaných obecně prospěšných a doplňkových činností Ústavu.

VIII. 

Organizační složka ústavu

 1. Organizační složkou Ústavu je místní akční skupina MAS Boleslavsko (dále jen “MAS”), která je partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem, vykonávající partnerství na smluvním základě.
 2. Ústav zřizuje MAS jako nástroj pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD.
 3. Jiné než v tomto Statutu uvedené kompetence MAS, jakož i jejích orgánů, jsou upraveny vnitřními předpisy MAS.
 4. Vnitřní předpisy MAS musí být zveřejněny a musí splňovat principy komunitně vedeného místního rozvoje.
 5. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin MAS nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv.
 6. Partner MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
 7. MAS má vytvořeny vlastní orgány plnící tyto funkce:
  • nejvyšší orgán;
  • rozhodovací orgán (povinný orgán);
  • výběrový orgán (povinný orgán);
  • kontrolní orgán (povinný orgán).
 8. Kompetence orgánů MAS jsou stanoveny tímto Statutem, jednacími řády jednotlivých orgánů MAS a vnitřními předpisy Ústavu.
 9. Základní práva a povinnosti partnera MAS:
  • partner MAS je oprávněn navrhovat své zástupce do orgánů MAS;
  • jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu;
  • partner MAS se podílí na financování činnosti MAS a Ústavu prostřednictvím vstupního členského poplatku a ročního členského příspěvku.
 1. Za partnerství v MAS nenáleží partnerovi ani jeho zástupci žádná odměna.

IX.

Územní působnost MAS

 1. Území působností MAS je geografická oblast vymezená katastrálním územím obcí, které schválily zařazení území obce do území působnosti SCLLD MAS Boleslavsko na programové období 2014 – 2020.
 2. Platná územní působnost MAS Boleslavsko je zveřejněna na webových stránkách www.mas-boleslavsko.cz.
 3. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.

 

X.

Partnerství MAS

 1. Partnerství MAS je otevřené, dobrovolné a nepřevoditelné. Kde se v tomto statutu hovoří o partnerství MAS, má se za to, že se jedná o účast subjektu v místní akční skupině.
 2. Partnerem MAS se může stát
  • každý občan České republiky s bydlištěm nebo místem podnikání či činnosti v regionu, který je starší 18-ti let, je občansky bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené tímto Statutem,
  • jakákoliv právnická osoba se sídlem či místem podnikání či činnosti v regionu, vyjma právnické osoby, která je v likvidaci, vůči níž je vedeno insolvenční řízení či na jejíž majetek byl prohlášen konkurz.
 3. Partnerství v MAS vzniká na základě rozhodnutí Programového výboru o přijetí nového člena na základě podané písemné přihlášky, podpisem partnerské smlouvy a uhrazením vstupního poplatku. Programový výbor bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele.
 4. Partner MAS má právo:
  • aktivně se účastnit činnosti MAS,
  • účastnit se hlasování na zasedání Valné hromady,
  • vyžadovat informace o hospodaření MAS,
  • obracet se na orgány MAS se svými návrhy, podněty, připomínkami,
  • být informován o programu, akcích a činnostech MAS a jejích orgánů,
  • podílet se na akcích MAS,
  • jmenovat, volit a odvolávat členy orgánů MAS,
  • být jmenován či volen do orgánů MAS,
  • zvolit si jednu ze zájmových skupin.
 5. Partner MAS má povinnost:
  • dodržovat tento Statut, vnitřní dohody a vnitřní předpisy MAS,
  • dodržovat přijatá usnesení valné hromady a usnesení a rozhodnutí ostatních orgánů MAS,
  • plnit úkoly stanovené valnou hromadou nebo poskytovat potřebnou součinnost,
  • přispívat svou činností k naplňování cílů Ústavu a k uskutečňování strategie MAS,
  • platit členské příspěvky,
  • aktivně se podílet na činnosti MAS a správě jejích záležitostí,
  • aktivně hájit zájmy MAS a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy MAS,
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno MAS, dodržovat zásady etiky a dobré mravy.

6. Partnerství zaniká:

  • písemným oznámením partnera o jeho vystoupení z MAS, doručeným předsedovi Programového výboru,
  • vyloučením partnera,
  • úmrtím člena – fyzické osoby,
  • zánikem člena – právnické osoby,
  • odsouzením partnera nebo fyzické osoby v postavení statutárního orgánu partnera za úmyslný trestný čin,
  • zahájením insolvenčního řízení s partnerem,
  • nesplněním povinnosti zaplatit členský příspěvek,
  • zrušením MAS.

7. Partner může být vyloučen, jestliže závažným způsobem poruší Statut Ústavu, nezaplatí členský příspěvek, zneváží dobré jméno Ústavu a MAS, zneužije majetek Ústavu nebo informace o činnosti Ústavu nebo jeho činnost není v souladu se zájmy a činností Ústavu a MAS. O vyloučení rozhoduje Programový výbor. Proti tomuto vyloučení se může partner odvolat k Valné hromadě, která o dalším trvání členství rozhodne na své nejbližší schůzi. Partnerovi, o jehož vyloučení se jedná, musí být umožněno předem se k otázce vyloučení vyjádřit, je-li to možné. Vyloučený partner se může znovu ucházet o partnerství nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne rozhodnutí o vyloučení.

XI.

Vstupní poplatek

 1. Nově přijatý partner je povinen nejpozději do 30 ti dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o tom, že byl přijat za partnera, resp. do 30 ti dnů po podpisu partnerské smlouvy, uhradit vstupní poplatek; v případě, že tuto svou povinnost nesplní, jeho partnerství tímto dnem zaniká.
 2. Vstupní poplatek je stanoven následovně:
  • obec a podnikatel – právnická osoba: 5.000,- Kč
  • OSVČ: 500,- Kč
  • fyzická osoba – občan: 500,- Kč
  • nestátní nezisková organizace a ostatní subjekty: 500,- Kč.

XII.

Členské příspěvky

 1. Každý partner MAS je povinen přispívat na činnost Ústavu pravidelnými ročními členskými příspěvky, a to obce a podnikatelé právnické osoby ve výši 1.000,- Kč a ostatní partneři, tj. OSVČ, fyzické osoby, nestátní neziskové organizace a ostatní subjekty ve výši 500, -Kč.
 2. Členský příspěvek za příslušný kalendářní rok je splatný vždy do 31. 3. kalendářního roku.
 3. Rozhodovat o změně výše či termínu splatnosti členských příspěvků je vyhrazeno Správní radě.
 4. Členské příspěvky se stávají majetkem Ústavu, s nímž je ústav oprávněn hospodařit a volně nakládat.

 

XIII.

Orgány a součásti MAS

 1. Orgány MAS jsou:
  • Valná hromada jako nejvyšší orgán;
  • Programový výbor jako rozhodovací orgán;
  • Výběrová komise jako výběrový orgán;
  • Monitorovací výbor jako kontrolní orgán.
 2. Součástí MAS je kancelář MAS, která je administrativní a servisní složkou orgánů MAS.

XIV.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS.
 2. Valná hromada je tvořena všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 3. Jednání Valné hromady je upraveno jednacím řádem.
 4. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-Ii jejímu jednání přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS.
 6. Pro přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba souhlasu většiny přítomných na jednání.
 7. Valná hromada má tyto pravomoci:
  • schvaluje pravidla hospodaření MAS, jednací řád Valné hromady a další vnitřní předpisy MAS;
  • odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS;
  • zřizuje povinné orgány MAS:
   programový výbor jako rozhodovací orgán;
   výběrovou komisi jako výběrový orgán;
   monitorovací výbor jako kontrolní orgán;
  • provádí volbu členů orgánů MAS, stanoví počty členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání;
  • v případě pochybností rozhoduje o místní působnosti subjektu, který je přijímán jako partner MAS;
  • stanoví zájmové skupiny MAS;
  • schvaluje SCLLD pro území působnosti MAS;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS;
  • rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.
 8. Za činnost ve Valné hromadě nenáleží jeho členům žádná odměna.

 

XV.

Programový výbor

 1. Programový výbor má 7 členů a je rozhodovacím orgánem ve věcech činnosti MAS.
 2. Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 3. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.
 4. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li jeho jednání přítomna nadpoloviční většina členů.
 5. Pro přijetí rozhodnutí Programového výboru je třeba souhlasu většiny přítomných.
 6. Programový výbor volí předsedu Programového výboru z řad svých členů.
 7. Zasedání Programového výboru svolává a řídí jeho předseda.
 8. Programový výbor má tyto pravomoci:
 • projednává statut Ústavu včetně jeho změn;
 • projednává a schvaluje rozpočet MAS;
 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, přitom nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku pracovního poměru;
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise a výběrová kritéria pro výběr projektů;
 • svolává Valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně;
 • schvaluje k realizaci vlastní projekty MAS a projekty národní či mezinárodní spolupráce MAS;
 • schvaluje indikátorový a evaluační plán SCLLD;
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS.

9. Za činnost člena Programového výboru náleží odměna dle interního předpisu.

10. Funkční období členů Programového výboru je časově omezené a končí dnem 31.12. kalendářního roku, v němž se konaly volby do zastupitelstev obcí v České republice. Opětovné zvolení je možné.

XVI.

Výběrová komise

 1. Výběrová komise má 8 členů a je výběrovým orgánem MAS.
 2. Členové Výběrové komise musí být voleni z partnerů MAS.
 3. Dobu mandátu členů Výběrové komise určuje Valná hromada na dobu nejvýše jednoho roku. Opakované zvolení je možné.
 4. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné.
 5. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 6. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů.
 7. Předseda Výběrové komise svolává a řídí její jednání.
 8. Výběrová komise má tyto pravomoci:
 • provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií;
 • stanovuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměru a cílů SCLLD.

9. Za činnost člena Výběrové komise náleží odměna dle interního předpisu.

XVII.

Monitorovací výbor

 1. Monitorovací výbor má 5 členů a je kontrolním orgánem MAS.
 2. Členové Monitorovacího výboru musí být voleni z partnerů MAS.
 3. Monitorovací výbor volí předsedu z řad svých členů.
 4. Předseda svolává a řídí jednání Monitorovacího výboru.
 5. Při rozhodování je hlasovací právo členů Monitorovacího výboru rovné.
 6. Monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li jeho jednání přítomna nadpoloviční většina členů.
 7. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 8. Monitorovací výbor nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
 9. Monitorovací výbor má tyto pravomoci:
 • projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS;
 • dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD;
 • nahlíží do účetních knih a jiných dokladů Ústavu týkajících se činnosti MAS a kontroluje údaje tam obsažené;
 • svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS;
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS;
 • zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD).

10. Za činnost člena Monitorovacího výboru náleží odměna dle interního předpisu.

11. Funkční období členů Monitorovacího výboru je časově omezené a končí dnem 31.12. kalendářního roku, v němž se konaly volby do zastupitelstev obcí v České republice. Opětovné zvolení je možné.

XVIII.

Společná ustanovení pro orgány MAS a jejich členy

 1. Je-li členem orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 2. Je-li členem orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 3. Osoby, jež jsou členy příslušného orgánu, mohou být do svých funkcí voleny či jmenovány opakovaně.
 4. Členství v orgánech zaniká:
  • skončením funkčního období
  • úmrtím
  • odstoupením
  • odvoláním

5. Výkon činnosti členů orgánů je činností dobrovolnou. Ústav může členům orgánů poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené interním předpisem.

6. Každá osoba, jež je členem orgánu, má právo ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením o odstoupení z funkce doručeným předsedovi Programového výboru. Předseda Programového výboru je v takovém případě povinen svolat do 45 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce Valnou hromadu, která jmenuje nebo zvolí nového člena příslušného orgánu MAS za odstupujícího člena. Odstupující člen je povinen učinit, resp. zajistit v rámci výkonu své dosavadní funkce všechny neodkladné úkony tak, aby Ústavu nevznikla žádná škoda a předat svému nástupci veškerou dokumentaci či majetek Ústavu související s výkonem funkce. Předseda Programového výboru doručuje oznámení o svém odstoupení z funkce dalšímu členovi Programového výboru.

XIX.

Kancelář MAS

 1. Kancelář MAS zřizuje Ústav jako administrativní a servisní složku orgánů MAS.
 2. Kancelář MAS má zřízenou pozicí vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu. Vedoucím kanceláře může být i ředitel ústavu.
 3. Kancelář MAS spravuje internetové stránky, které obsahují minimálně tyto informace:
  • zřizovací dokumenty (zakladatelská smlouva, statut);
  • aktuální seznam partnerů MAS;
  • adresu sídla a kanceláře MAS;
  • konzultační hodiny a kontaktní osobu kanceláře MAS;
  • mapu územní působnosti MAS;
  • výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS.

XX.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

 1. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (dále jen “Vedoucí zaměstnanec”) kontroluje výkon delegovaných řídících a administrativních činností MAS.
 2. Vedoucí zaměstnanec vykonává a plní zejména tyto úkoly a činnosti:
 • odpovídá za činnost MAS;
 • vede seznam partnerů MAS a jejich zástupců a členů orgánů MAS;
 • poskytuje informace a součinnost Partnerům a členům orgánu MAS nezbytné k výkonu jejich funkce;
 • odpovídá za zpracování SCLLD;
 • odpovídá za zpracování dokumentů vedoucích k naplňování SCLLD.

XXI.

Pravidla hlasování prostřednictvím dálkového přístupu

 1. Hlasování prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen “Internet”) je možné pouze v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení v činnosti Správní rady, Valné hromady a Programového výboru MAS. V případě Výběrové komise a Monitorovacího výboru MAS je tento způsob hlasování vyloučen.
 2. Hlasovat může dát:
 • v činnosti Správní rady předseda Správní rady;
 • v činnosti Valné hromady předseda Programového výboru;
 • v činnosti Programového výboru předseda Programového výboru.

3. Při hlasování prostřednictvím Internetu je zakázáno používat skryté adresy.

4. Při hlasování prostřednictvím Internetu musí být dodržena podmínka, že veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepřesahuje více než 49 % hlasovacích práv.

5. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům stanoveného orgánu Ústavu nebo MAS najednou na jimi písemně sdělenou elektronickou (e-mailovou) adresu. Spolu s touto otázkou se vždy zasílají tato pravidla a stanoví se přesné termíny uvedené v odstavcích 7 a 8.

6. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům stanoveného orgánu Ústavu nebo MAS.

7. Hlasování je platné tehdy, zúčastní-li se ho (souhlasem nebo nesouhlasem) do 72 hodin od odeslání zprávy minimální počet členů stanoveného orgánu Ústavu nebo MAS, který je potřebný k hlasování na společném jednání. Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.

8. Výsledek hlasování rozešle do 48 hodin od ukončení hlasování odpovědná osoba dle odstavce 2 všem členům orgánu Ústavu nebo MAS.

9. V nejbližším zápise stanoveného orgánu Ústavu nebo MAS musí být uvedeny výsledky hlasování a zápis zveřejněn.

XXII.

Výroční zprávy Ústavu a MAS

Výroční zprávy Ústavu a MAS jsou veřejně přístupné a jsou zveřejňovány na webových stránkách www.mas-boleslavsko.cz.

XXIII.

Zásady hospodaření

 1. Ústav hospodaří vlastním jménem a na vlastní účet. O hospodaření vede evidenci a účetnictví podle platných právních předpisů. Ústav je povinen vést oddělenou účetní evidenci MAS jako organizační složky.
 2. Majetek Ústavu může být použit pouze k cílům, pro něž byl Ústav založen.
 3. Hospodaření Ústavu se řídí ustanoveními Správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Ústav hospodaří podle rozpočtu schváleného Správní radou.
 4. Účetním obdobím je kalendářní rok.
 5. Ředitel odpovídá za hospodaření s finančními prostředky Ústavu.
 6. Ředitel zajišťuje hospodaření Ústavu dle schváleného rozpočtu Ústavu. K tomu stanovuje dispoziční oprávnění k nakládání s finančními prostředky, přijímá opatření k zajištění finanční kontroly prováděných účetních operací a nakládání s majetkem ústavu. Výdaj, který v každém jednotlivém případě přesáhne částku 20.000,-Kč, podléhá předchozímu schválení správní rady, mimo schválených mzdových výdajů a výdajů plynoucích ze schválených uzavřených smluv.

XXIV.

Závěrečná ustanovení

 1. Pro činnost Ústavu platí český právní řád. Práva a povinnosti výslovně neupravené Zakládací listinou a tímto Statutem se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Dojde-li ke sporu o výklad tohoto Statutu, je k jeho výkladu oprávněna Správní rada.
 3. Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Správní radou formou dodatků Statutu. Po změně nebo doplnění Statutu požádá ředitel do 15 ti kalendářních dnů ode dne schválení dodatku o registraci změny Statutu rejstříkový soud.
 4. Tento Statut byl vydán a schválen Správní radou dne 16.5.2019.

V Bakově nad Jizerou dne 16.5.2019

Mgr. Karel Horčička
předseda Správní rady