OPZ

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát.OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Rozdíly oproti 2007–2013

Zaměření na propojení dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, transformace a deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče, větší důraz na integrovaná řešení.

Zaměření

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa.

Tematické cíle

  • 8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (PO 1, PO 3)
  • 9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO3)
  • 11. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO 3, PO4)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
  • Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  • Prioritní osa 4:  Efektivní veřejná správa
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc