IROP – Bezpečnost v dopravě

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v obci Vinařice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011513 Zvýšení bezpečnosti v dopravě v obci Vinařice

V rámci projektu byl vybudován nový chodník podél silnice III/27512 v obci Vinařice. Nový chodník navazuje na stávající chodník u mateřské školy na rozhraní obce Vinařice a města Dobrovice ve Středočeském kraji. Chodník pro pěší je umístěn na pravé straně komunikace ve směru staničení. Délka chodníku je cca 260 m, šířka přibližně 1,5 m. V rámci projektu bylo také vybudováno místo pro přecházení včetně veřejného osvětlení místa pro přecházení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečné přechody Kosmonosy

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011522 Bezpečné přechody Kosmonosy

Předmětem projektu bylo vybudování nového přechodu v ulici Debřská a rekonstrukce dvou přechodů pro chodce v ulici Hradištská v Kosmonosích včetně nezbytného dopravního značení. Nová trasa nabídla občanům potřebnou a vhodnou infrastrukturu pro alternativní dopravu k autobusovým zastávkám, základní škole, městskému úřadu nebo hřbitovu, které využívají na cestě do zaměstnání a do školy nebo na úřad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový chodník v Libichově (Dobrovice)

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011465 Zvýšení bezpečnosti v dopravě ve městě Dobrovice části Libichov

V polovině září 2019 byl dokončen dlouho očekávaný chodník, který spojuje zastavěnou část Libichova  se zastávkou na hlavní silnici a částí Libichova, zvanou Černavka. Souběžně byl přechod pro chodce osazen 2 světly pro zvýšení viditelnosti přecházejících osob. Chodník tak nahradil zpevněnou pěšinu z počátku devadesátých let, která obyvatelům vesnice umožňovala se vy

hnout chůzi po bývalé silnici na Dobrovici a hlavně po frekventované silnici  Mladá Boleslav- Nymburk. Postupem času sílící doprava dosáhla obrovských rozměrů. Z letošního jarního měření vyplývá, že  Libichovem projede cca 11 tis. aut denně tj. 4 mil. aut ročně a požadavky na další dopravně bezpečnostní opatření na silnici I/38 jsou tak stále aktuální.

Přestože příprava projektu trvala několik let i s ohledem na měnící se vlastnické vztahy k pozemkům, díky trpělivosti všech zainteresovaných se podařilo chodník úspěšně realizovat. Celkové náklady činily téměř 2,5 mil. Kč, z toho dotace EU prostřednictvím MAS Boleslavsko byla 1,2 mil. Kč., zbytek uhradilo město Dobrovice ze svéh

o rozpočtu.  Přejme si, aby stavba sloužila bez problémů i v dalších letech.

Ing. Petr Cihelník

předseda OV Libichov

 

 

Nové chodníky v Dolních Stakorách

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008100 Bezpečnost v dopravě- chodníky Dolní Stakory

Obec Dolní Stakory získala z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci přes MAS ve výši 209 073 Kč na výstavbu nových chodníků za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy v obci.

V rámci realizace projektu byly vybudovány 2 úseky chodníků o celkové délce 118,2 metru a šířce 1,5 metru podél silnice III. třídy číslo 2768. Chodníky jsou přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Díky realizaci projektu došlo k bezbariérovému zpřístupnění zastávky veřejné hromadné dopravy, napojení cesty pro pěší na dříve vybudovaný osvětlený přechod pro chodce a napojení objektů občanské vybavenosti obce Dolní Stakory (obecní úřad a mateřská škola).Vybudované chodníky výrazně přispěly k bezpečnému a bezbariérovému pohybu chodců.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodník v obci Bradlec – ul. Chudopleská

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008111 BRADLEC – ul. Chudopleská chodník

 Obec Bradlec realizovala v roce 2018 výstavbu chodníku v ulici Chudopleská. Projekt byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie částkou 586 056 Kč.

Nový bezbariérový chodník byl vybudován za účelem dosažení bezpečného pohybu chodců v nepřehledném úseku příjezdové komunikace do obce a zajištění bezbariérového napojení cesty pro pěší na zastávku veřejné hromadné dopravy a centra obce. Současně byla v místě výstavby chodníku vybudována i dřevěná lávka k přemostění vodoteče. Součástí projektu bylo také provedení terénních úprav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový chodník v Bakově nad Jizerou, místní části Chudoplesy zvýšil bezpečnost chodců

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008138 II/610 Chudoplesy, dopravně – bezpečnostní opatření

V roce 2018 realizovalo město Bakov nad Jizerou ve své místní části Chudoplesy, za finanční a realizační spoluúčasti Středočeského kraje (Krajské správy a údržby silnic) a dotačních prostředků MAS Boleslavsko projekt, jehož cílem bylo zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší, zajištění lepší dostupnosti některých částí obce pro pěší, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu a zlepšení přístupu k zastávce veřejné hromadné dopravy.

V rámci projektu došlo k výstavbě nových chodníků podél komunikace II/610 v místech, kde úplně chyběly a kde se dříve chodci museli pohybovat po silnici. Pro větší bezpečnost chodců byly přes silnici II/610 zřízeny přechody pro chodce s ostrůvky. V blízkosti autobusové zastávky byly přechody doplněny osvětlením. Veškeré stavební práce byly řešeny bezbariérově.

Díky realizaci projektu se lidé dostanou bezpečněji a bez bariér pěšky k místům zastávek veřejné dopravy, do práce, do školy, za službami, případně za jinými aktivitami. Se zvýšením bezpečnosti pravděpodobně dojde i k upřednostnění využívání pěší dopravy před automobilovou a tím i ke zlepšení ovzduší v této lokalitě a pozitivnímu vlivu na životní prostředí. Samotná automobilová doprava bude díky realizaci projektu bezpečnější a přehlednější pro řidiče, dojde i k jejímu zpomalení při průjezdu obcí. 

 

 

 

Nový chodník v Sýčině

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008101 Výstavba chodníku podél silnice III. třídy v Dobrovici, místní části Sýčina

Investiční akce města Dobrovice, místní část Sýčina spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu IROP ve výši 95 % uznatelných nákladů stavby byla zahájena první etapou výstavby v červnu 2018. Jednalo se o úsek chodníku délky cca 210m podél komunikace III/27944 od prodejny potravin na konec obce. Samotné výstavbě tohoto úseku chodníku předcházela přeložka distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce, která ukládala do země nadzemní kabelové vedení.

Dále projekt pokračoval výstavbou druhého úseku chodníku dlouhého cca 180m mezi prodejnou potravin a křižovatkou u čekárny. Třetí poslední úsek nového chodníku naproti čekárně spolu s rozšířením a obnovou autobusového zálivu včetně osvětleného přechodu pro chodce byl dokončen na konci roku 2018.